Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden die gelden voor het platform VoordeBuurt dat is gemaakt  door de RegioBank. RegioBank is een handelsnaam van de Volksbank N.V., statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 16062338.

1 Doel VoordeBuurt

1.1 RegioBank heeft een openbaar platform opgezet onder de naam ‘VoordeBuurt’ (www.voordebuurt.nl, hierna: het Platform) met als doel een online ontmoetingsplek te creëren voor mensen, organisaties en bedrijven die betrokken zijn bij het thema leefbaarheid. Het Platform is zichtbaar voor iedereen die www.voordebuurt.nl op internet bezoekt.

1.2 Het Platform wordt dagelijks beheerd door een moderator (hierna: Moderator). Zie artikel 9 voor de taken en bevoegdheden van de Moderator. Die opereert onder leiding van een redactieteam dat bestaat uit medewerkers van RegioBank en door RegioBank ingehuurde specialisten. Het redactieteam voert namens RegioBank redactie over het Platform.

1.3 Het Platform ondersteunt de missie van RegioBank.

RegioBank is de bank in de regio, een nuchtere bank in de buurt. Die zich verbonden voelt met de omgeving. Wij spreken dezelfde taal en hebben dezelfde behoeftes. Wij zetten ons in voor lokale verbondenheid en dragen actief bij aan de levendigheid binnen de lokale gemeenschap.

1.4 Op het Platform worden thema’s uitgelicht die herkenbaar zijn voor bewoners en professionals die zich willen inzetten voor leefbare buurten (hierna: Deelnemers). Het Platform legt verbinding tussen vragen en oplossingen. Deelnemers kunnen vragen stellen en oplossingen insturen, dit alles binnen het thema leefbaarheid. Het  Platform maakt het mogelijk om tips en advies uit te wisselen. Ten slotte biedt het Platform snel toegang tot relevante, al aanwezige kennis.

1.5 Het Platform heeft geen commercieel oogmerk.

2 Gebruiksvoorwaarden VoordeBuurt

2.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing indien u deelnemer wordt van het Platform.

2.2 RegioBank is gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Grote wijzigingen in de  gebruiksvoorwaarden worden gemeld op de homepage van het Platform. De aangepaste gebruiksvoorwaarden zullen dan de op het Platform worden gepubliceerd.

3 Deelnemerschap

3.1 Om een profiel te creëren, te reageren, oplossingen in te sturen of anderszins actief te zijn op het Platform moet u zich eenmalig registreren door opgave van uw naam zoals is aangegeven op het Platform. Bij de registratie creëert u door opgave van een gebruikersnaam en passwoord een persoonlijk account. De Moderator kan uw registratie weigeren, maar zal hierbij weloverwogen en zorgvuldig handelen.

3.2 U bent zelf verantwoordelijk voor het op veilige wijze bewaren van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Het is niet toegestaan uw gebruikersnaam en wachtwoord aan anderen te verstrekken. Verder moet u adequate maatregelen treffen om ongeautoriseerd beheer van uw account te voorkomen. Als er toch sprake  is van ongeautoriseerd gebruik van uw account, kunt u de Moderator verzoeken  uw account te blokkeren. Op het platform staat aangegeven hoe dit moet.

3.3 U mag als Deelnemer maar onder één account actief zijn.

3.4 U moet als Deelnemer 18 jaar of ouder zijn.

3.5 U kunt uw account altijd beëindigen zoals aangegeven staat op het Platform. Daarmee is een door u aangemaakt profiel niet langer toegankelijk op het Platform, dit betekent niet dat er geen kopieën meer circuleren op internet die door zoekmachines gevonden kunnen worden. Door u aangedragen oplossingen en geplaatste reacties zullen ook na beëindiging van uw account toegankelijk blijven voor bezoekers van en Deelnemers aan het Platform.

3.6 RegioBank streeft naar een beschikbaarheid van het Platform van 24 uur per dag en 7 dagen per week, maar geeft geen garanties met betrekking tot de beschikbaarheid.

3.7 U moet zelf zorgdragen voor het maken van back-ups van al uw bijdragen op het Platform.

4 Onderwerpen en oplossingen

4.1 RegioBank, organisaties met wie RegioBank samenwerkt, andere personen of partijen en uzelf, kunnen op het Platform discussies informatie uitwisselen en oplossingen aandragen over leefbaarheidsthema’s.  

4.2 Als u een nieuw onderwerp of thema wilt plaatsen of andere initiatieven wilt  ontplooien waarin het Platform tot dan toe niet voorziet, kunt u  contact opnemen met de redactie van VoordeBuurt.

5 Profielen

5.1 Deelnemers kunnen op het Platform een profiel aanmaken. Voor een profiel gelden de spelregels als weergegeven in artikel 8.1 van deze gebruiksvoorwaarden.

5.2 In een profiel kunt u aangeven wie u bent en wat uw interesses op het gebied van leefbaarheid zijn. Uw profiel stelt u in staat anderen met dezelfde interesses te vinden en door anderen gevonden te worden.

5.2 In het privacy statement van VoordeBuurt vindt u op welke wijze RegioBank met uw persoonsgegevens omgaat. Het privacy statement zoals dat van tijd tot tijd zal gelden, vindt u op het Platform.

6 Onafhankelijkheid

6.1 Zowel RegioBank als uzelf behouden onafhankelijkheid met betrekking tot het innemen van standpunten over leefbaarheid en de thema’s en onderwerpen en oplossingen die hiermee verband houden.

7 Algemene gebruiksregels

7.1 U maakt onder eigen verantwoordelijkheid en voor uw eigen rekening en risico gebruik van het Platform.

7.2 Uw activiteiten op het Platform moeten altijd  in overeenstemming zijn met de wet of andere daaruit voortvloeiende regelingen. Meer in het bijzonder  moet u zich houden aan de geldende wetten en daaruit voortvloeiende regelingen op het gebied van intellectuele eigendomsrechten en de bescherming van persoonsgegevens.

7.3 Uw activiteiten op het Platform dienen altijd  in overeenstemming te zijn met de huisregels van VoordeBuurt, zoals staat beschreven in artikel 8 van deze gebruiksvoorwaarden.

8 Huisregels

8.1 Deelnemers kunnen op het Platform bijdragen leveren. Voor bijdragen geldt in algemene zin dat deze opbouwend en gepast  moeten zijn. In ieder geval moet u zich aan de  volgende spelregels houden:

 1. Deelnemers moeten hun eigen naam opgeven en mogen dus geen schuilnaam of pseudoniem gebruiken.
 2. Bijdragen moeten relevant zijn voor het thema ‘leefbaarheid
 3. Bijdragen moeten  binnen de grenzen van de wet zijn.
 4. Bijdragen mogen geen haat zaaien of oproepen tot geweld.
 5. Bijdragen moeten respectvol zijn: geen discriminatie, niet onnodig kwetsend, geen intimidatie, geen fanatisme, geen uitingen van agressie, niet treiteren of aanzetten tot treiteren.
 6. Bijdragen moeten positief en constructief zijn, niet gericht tegen iets of iemand maar voor iets of iemand.
 7. Bijdragen mogen niet pornografisch, erotisch of gewelddadig van aard zijn en geen links of andere verwijzingen bevatten naar pornografisch, erotisch, gewelddadig of ander illegaal materiaal;
 8. Bijdragen moeten ideëel  zijn: geen commercie, geen spam, geen MLM, geen product- of dienstpromotie, geen loterij, kansspel of investering.
 9. Bijdragen mogen geen privégegevens of vertrouwelijke informatie van of over derden bevatten of andere informatie die een privacy- of beveiligingsrisico vormt voor derden.
 10. Neem geen persoonsgegevens op van anderen, zoals bijvoorbeeld NAW gegevens en foto’s, tenzij  u hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van deze personen hebt ontvangen, of van hun wettelijke vertegenwoordigers,  als deze personen de leeftijd van 16 jaar nog niet zouden hebben bereikt.
 11. Bijdragen mogen geen door derden auteursrechtelijk beschermd werk bevatten.
 12. Bijdragen mogen geen informatie bevatten of promoten waarvan de deelnemer weet of kan vermoeden dat deze vals of misleidend is.
 13. Bijdragen mogen geen foto of video van een derde bevatten zonder uitdrukkelijke toestemming van deze persoon om de bijdrage te plaatsen.
 14. Probeer bijdragen kort en bondig te houden en zo begrijpelijk mogelijk voor anderen.
 15. Wees voorzichtig met humor, sarcasme en ironie.
 16. Deelnemers mogen geen virussen uploaden of 'bots', 'worms' of enige andere computercodes, -bestanden of -programma’s gebruiken die de werking van bepaalde computersoftware of -hardware onderbreekt, vernietigt of beperkt of op enige wijze toestaat een computer of computernetwerk zonder toelating te gebruiken of er toegang toe te krijgen.
 17. Bijdragen mogen geen scheldwoorden of een overvloed aan leestekens en hoofdletters bevatten.
   

8.3 Als u handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden en meer in het bijzonder met de huisregels als weergegeven in artikel 8.1, kan dit leiden tot het verwijderen van uw account en profiel en zelfs tot het doen van aangifte.

8.4 De huisregels zijn terug te vinden op het Platform.

9 Moderator

9.1 RegioBank stelt een Moderator aan die wanneer nodig ingrijpt in de berichtgeving en discussies op het Platform en in de op het Platform geplaatste bijdragen. De Moderator is te herkennen aan 'moderator VoordeBuurt' en opereert onder leiding van de redactie.

9.2 Reacties in discussiefora, kunnen door de Moderator worden geredigeerd en ingekort. Als de reacties in strijd zijn met de regels genoemd in artikel 8.1 kunnen deze door de Moderator worden verwijderd. De Moderator kan voorts op basis van andere gegronde redenen reacties verwijderen, waarbij het Moderatieprotocol als referentie zal dienen. Profielen worden uitsluitend gemodereerd indien daarop zaken worden aangetroffen die in strijd zijn met de huisregels uit artikel 8.1.

9.3. Het is niet toegestaan uzelf voor te doen als moderator.

10 Intellectuele Eigendomsrechten en licenties

10.1 De intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen het auteursrecht, op uw bijdragen aan discussie fora, uw profiel, of op andere door u vervaardigde en op het Platform gepubliceerde werken (hierna gezamenlijk: Werken), blijven bij u berusten.

10.2 U verleent RegioBank een licentie om de door u vervaardigde Werken openbaar te maken en te verveelvoudigen, onder meer door middel van het Platform op www.voordebuurt.nl

11 Vrijwaring

11.1 U verklaart dat u het volledige auteursrecht op uw Werken bezit. U vrijwaart RegioBank tegen alle vorderingen van derden betreffende de inhoud en de vorm van deze Werken.

11.2 U vrijwaart RegioBank tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade en/of kosten die voortvloeien uit of samenhangen met handelen in strijd met deze gebruiksvoorwaarden of handelen in strijd met de wet.

12 Uitsluitingen & Aansprakelijkheid

12.1 RegioBank sluit iedere verantwoordelijkheid uit voor uitlatingen, publicaties of ander handelen of nalaten van deelnemers of andere derden op het Platform.

12.2 RegioBank sluit iedere verantwoordelijkheid uit voor inbreuken op uw rechten, die hebben plaatsgevonden door gebruikmaking van de faciliteiten die het Platform biedt.

12.3 RegioBank is niet aansprakelijk voor schade of kosten die zijn ontstaan door gebruik van het Platform of door uitlatingen die op het Platform zijn gedaan of die op andere wijze verband houden met het Platform.

12.4 Als RegioBank op het Platform links naar andere websites heeft opgenomen, betekent dit niet dat zij instemt met de inhoud en werkwijze van betreffende websites. RegioBank wijst de verantwoordelijkheid voor deze websites hierbij uitdrukkelijk af.

12.5 RegioBank staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie op het Platform.

13 Privacy

13.1 RegioBank behandelt uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier en in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving. RegioBank heeft een privacy statement. Een link voor dit privacy statement vindt u op de homepage van het Platform.

14 Beëindiging

14.1 Indien het Platform op enig moment wordt beëindigd, zal het materiaal dat daarvan deel heeft uitgemaakt, daaronder mede begrepen uw bijdragen en Werken, ofwel worden bewaard voor archief doeleinden, ofwel geheel of gedeeltelijk worden vernietigd, dit ter keuze van RegioBank.

15 Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden en de eventuele hieruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden ter beslechting bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.